Informujemy, że serwis ten wykorzystuje pliki Cookie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
Wersja mobilna [przełącz]

Krzysztof Piersa - Liceum ogólnomagiczne

Flaga Polska 6 października 2021, środa
Autor: Krzysztof Piersa
Wydawnictwo: Genius Creations
Dla młodzieży

Szkoła magii icza­ro­dziej­stwa wpol­skim sys­te­mie edu­ka­cji?
Mail zkura­to­rium oświaty lądu­jący wspa­mie nie był żar­tem! Wraz zzakoń­cze­niem ósmej klasy, Milena Majer­ska miała roz­po­cząć następny etap edu­ka­cji we wroń­skim liceum ogól­no­ma­gicz­nym.
Mistyczne zaklę­cia, księgi cza­rów, warze­nie elik­si­rów ihodowla smo­ków? Raczej dyso­cja­cja jonowa ioma­wia­nie "Nad Niem­nem".
Nie tylko jed­nak skost­niały sys­tem pozo­staje pro­ble­mem Mileny. Bezli­to­sna pira­mida spo­łeczna, okrutni prze­śla­dowcy istron­ni­czy nauczy­ciele. Każ­dego dnia kon­flikty pomię­dzy magami czy­stej krwi itymi znie­ma­gicz­nych rodzin przy­bie­rają na sile.
Gdy jed­nak szkolna dru­żyna koszy­kówki tra­fia do szpi­tala, ucznio­wie zaczy­nają szep­tać oczar­nej magii ipak­cie zmrocz­nymi potę­gami.
"Liceum Ogól­no­ma­giczne" to bez wąt­pie­nia jedna znaj­cie­kaw­szych powie­ści ostat­nich lat. Autor bie­rze wzo­rzec znany zHar­ry­'ego Pot­tera iwywraca go na głowę, two­rząc coś kom­plet­nie nowego icie­kaw­szego! Każda sytu­acja jest magiczna irealna jed­no­cze­śnie, posta­cie są żywe igłę­bo­kie, asama szkoła... cóż – rów­nie iry­tu­jąca jak ta praw­dziwa. Bezw­zględ­nie war­to­ściowa lek­tura dla mło­dzieży idoro­słych!"
Arkady Saul­ski
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.