Informujemy, że serwis ten wykorzystuje pliki Cookie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
Wersja mobilna [przełącz]

Daria Kwiecińska - Popiół i wilki. Ragnarok. Tom 1

Flaga Polska 6 października 2021, środa
Autor: Daria Kwiecińska
Wydawnictwo: Inanna
Fantastyka

Eline wie­dzie spo­kojne iszczę­śliwe życie na mokra­dłach Mis­si­sipi, gdzie jej rodzina od lat hoduje konie. Wtym zpozoru ide­al­nym obra­zie kryje się skaza, dziew­czyna nie potrafi się wnikim zako­chać. Kiedy wszkole poja­wia się Rikki, bogaty, przy­stojny itajem­ni­czy chło­pak, wszystko zaczyna się zmie­niać.
Wręce Eline tra­fia tajem­ni­czy arte­fakt, ana jej skó­rze poja­wiają się złote runy. Pra­dawna moc wdziera się wżycie dziew­czyny. Musi ona teraz udo­wod­nić, że nie tylko prze­trwa wbru­tal­nym świe­cie prze­peł­nio­nym magią, ale ma wsobie siłę, aby go oca­lić.
Koniec wszech­rze­czy jest bli­ski! Nie będzie mieć lito­ści nad niczym ani nad nikim!
Nad­cho­dzi Ragna­rok!
"Jeżeli uwiel­bia­cie nor­dycką mito­lo­gię, zako­cha­cie się wRagna­roku! Daria Kwie­ciń­ska ofe­ruje czy­tel­ni­kowi nie­zwy­kłą podróż ipowoli odkrywa karty stwo­rzo­nego przez sie­bie świata. Poznaj­cie histo­rię, wktó­rej Eline – główna boha­terka – musi zmie­rzyć się zwła­snym prze­zna­cze­niem oraz tajem­ni­cami świata, który dotąd pozo­sta­wał dla niej zagadką. Ser­decz­nie pole­cam czy­tel­ni­kom fan­ta­styki oraz fanom kre­atyw­nego wyko­rzy­sty­wa­nia mito­lo­gii!"
Agnieszka Zawadka, autorka powie­ści "Wyklęci: Era Cieni"
"Pozy­cja obo­wiąz­kowa dla fanów nor­dyc­kich bogów. Zaska­ku­jąco przy­jemna ilekka lek­tura, gdy tylko dacie jej szansę. Runiczne sym­bole, szkolne pery­pe­tie, kon­flikt, ale przede wszyst­kim kli­mat wyle­wa­jący się od pierw­szej strony. "
Krzysz­tof Piersa, pisarz
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.